Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DADEX trade s.r.o., so sídlom Ružová 641/27, 941 23 Andovce, IČO: 50 253 905, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 40626/N, DIČ: 21 20 255 324, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Uzatváranie kúpnej ceny

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.dadex.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón, sociálne siete (facebook, instagram, mesenger), ponukový katalóg a pod.

Spotrebiteľ: je podľa  zákona 108/2000 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rám či svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie  a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 Informácia o dodacej lehote daného tovaru sa nachádza pri jeho obrázku v položke "Hystoria objednávky" a znamená: kedy je/bude tovar na sklade.

- Ihneď k odberu: Tovar je okamžite dostupný k odberu v kamennej predajni (iba v prípade jej existencie)
- Skladom: Tovar je možné ihneď expedovať, ale nie je dostupný k okamžitému odberu. Odošleme Vám ho najneskôr nasledujúci pracovný deň, ak obdržíme objednávku do 14.00 hod, odošleme Vám ho v ten istý deň.
- Momentálne nedostupné: Informácia je poskytnutá po dotaze zákazníka – doplní sa približný termín dodania (expedície) (s viditeľnou poznámkou, že ide skutočne iba informatívny termín) s vysvetlením, akým spôsobom sa zákazník dozvie presný termín dodania/expedície tovaru.

Objednaný tovar, ktorý je momentálne nedostupný, Vám môžeme rezervovať podľa poradia vašej objednávky medzi ostatnými záujemcami. Dostupnosť takého tovaru pravidelne preverujeme a priebežne zákazníka informujeme e-mailom alebo telefonicky.

Proces objednávky

Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

Potvrdenie prijatia odoslanej objednávky dodávateľom
Každá ukončená objednávka v systéme DADEX je mailom odoslané kupujúcemu a predávajúcemu.

A to s nasledovnými údajmi:
·         Identifikácia dodávateľa
·         Identifikácia spotrebiteľa
·         Jedinečné identifikačné číslo objednávky (ID)
·         Dátum uskutočnenia objednávky
·         Názov tovaru, objednané množstvo a výsledná cena
·         Spôsob dopravy a platby vybraté spotrebiteľom
·         Typ a cena dopravy/doručenia a ďalších účtovaných poplatkov
·         Celková cena objednávky ktorú spotrebiteľ zaplatí
·         Informácie o dodacej lehote

Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu: DADEX trade s.r.o., Ružová 641/27,  941 23  Andovce

Tovar prosím zasielajte späť:
- v pôvodnom nepoškodenom obale,
- nepoužívaný,
- nepoškodený,
- kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného skupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese dadex@dadex.sk, vyplnenia formulára na odstúpenie od zmluvy elektronicky alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný:
· dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
· zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
· odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je povinný:
·           prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
·           zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
·           nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
·           potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Elektronická faktúra

Elektronická faktúra je bezplatná služba pre zákazníkov www.dadex.sk

Elektronická faktúra vo formáte PDF je elektronicky podpísaná a je platným daňovým dokladom a plnohodnotne nahrádza papierovú faktúru. Elektronická faktúra šetrí životné prostredie! Pri distribúcii faktúr elektronickou cestou nie je použitý papier, nie je míňaná elektrická energia, nie je potrebné auto na jej presun a distribúciu poštou. Elektronická faktúra je identická s papierovou, v rovnakom dizajne a s rovnakým umiestnením všetkých položiek.

Už žiadne problémy s doručovaním. Faktúru vždy spoľahlivo nájdete vašom e-mailovom schránke po doručení tovaru alebo po prihlásení do Vašej zákazníckej zóny v sekcii doklady.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

Váš DADEX

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.